Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Co to jest masa upadłości i co się w nią wlicza?

Niestabilna sytuacja finansowa może doprowadzić nie tylko do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, podwyższone ciśnienie, a nawet depresja. Wpadając w spiralę zaległości finansowych, niespłacanie kolejnych długów lub opłacanie ich przy równoczesnym ubieganiu się o kolejne kredyty, warto mieć na uwadze, że w pewnym momencie do naszego domu może zapukać komornik, który rozpocznie proces masy upadłości. Pierwszy raz spotkałeś się z tym określeniem? Zastanawiasz się, co wlicza się w masę upadłości oraz jak wygląda proces likwidacji? W poniższym artykule odpowiemy na wszystkie trapiące Cię pytania.

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym

Masa upadłości to nic innego jak majątek upadłego, który służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek wchodzący w skład masy upadłości jest przeznaczony przede wszystkim do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenia zobowiązań upadłego konsumenta. Zalicza się do niego nie tylko majątek, który należał do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, ale także majątek nabyty w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Co ciekawe i o czym warto wiedzieć, jest to, że przepisy prawa upadłościowego przewidują określoną kategorię rzeczy oraz praw, które zostają wyłączone z masy upadłości, czyli pozostają pozostawione upadłemu do osobistej dyspozycji.

Co wlicza się w masę upadłości?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przepisy prawa upadłościowego przewidują kategorię rzeczy oraz praw, które pozostają do swobodnej dyspozycji dłużnika. Zostały one jasno sprecyzowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku o prawie upadłościowym w Kodeksie postępowania cywilnego (do 31 grudnia 2015 roku Prawo upadłościowe i naprawcze). Do masy upadłości dłużnika nie wchodzi mienie, takie jak:

 • niezbędne przedmioty użytku domowego dłużnika oraz domowników na jego utrzymaniu, czyli pościel, ubrania tudzież bielizna,
 • produkty żywnościowe oraz materiały wykorzystywane do opału niezbędne dla funkcjonowania dłużnika i domowników na jego utrzymaniu (na okres miesiąca),
 • narzędzia oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej dłużnika, a także surowce niezbędne dla niego do produkcji, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych (na okres tygodnia),
 • przedmioty tudzież urządzenia niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, a nawet przedmioty niezbędne do wykonywania praktyk religijnych, które mogą zostać sprzedane poniżej ich wartości, mające natomiast wartość użytkową dla samego dłużnika,
 • przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania ze względu na niepełnosprawność dłużnika tudzież członków rodziny, będących na jego utrzymaniu,
 • sumy oraz świadczenia przeznaczone na pokrycie wydatków bądź wyjazdów w sprawach służbowych,
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa, takie jak subwencje na cele oświatowe, kulturalne czy artystyczne, a także stypendia czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy równoczesnym wykluczeniu zasiłków dla bezrobotnych,
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, niezależnie od ich charakteru (dobrowolny bądź przymusowy); nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu alimentów,
 • świadczenia z pomocy społecznej zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • suma wypłacona w związku ze śmiercią, w przypadku zapomogi bądź jednorazowego zaopatrzenia np. w celach pokrycia kosztów pogrzebu.

Należy również pamiętać, że w skład masy upadłości nie wchodzi część wynagrodzenia za pracę dłużnika. Określają ją przepisy art. 87 oraz 87 ust. 1 Kodeksu pracy. Do masy upadłości nie zalicza się kwota stanowiąca połowę wynagrodzenia. Niemniej jednak dłużnik musi otrzymać kwotę nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wyłączenie to jednak nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Procedura likwidacji masy upadłości

Procedura likwidacji masy upadłości została podzielona na 4 fazy.

 1. Pierwsza z nich, nazywana fazą „rachunkową”, polega na spisaniu inwentarza, który zmierza do zabezpieczenia majątku dłużnika. Dopiero po jego określeniu jest możliwe ustalenie majątku masy upadłości oraz rozpisanie planu likwidacji.
 2. Druga faza procedury likwidacji wymaga dokonania spisu inwentarza oraz oszacowania masy upadłości.
 3. Trzecia faza polega na sporządzeniu przez syndyka sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości dłużnika. Takowe sprawozdanie składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dotyczących wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych wyjaśnień. Kluczowym celem sprawozdania finansowego jest przybliżenie sędziemu-komisarzowi sytuacji o stanie majątkowym masy upadłości, a także dostarczenie informacji o prawdopodobnym postępowaniu upadłościowym.
 4. Czwarta faza procedury obejmuje likwidację masy upadłości, która umożliwia spieniężenie wszystkich elementów majątku dłużnika, które zostaną rozdane między wierzycielami. Warto wiedzieć, że istnieją dwa sposoby likwidacji masy – poprzez sprzedaż w drodze przetargu bądź aukcji oraz poprzez tzw. sprzedaż z wolnej ręki.