Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Czym jest i na czym polega audyt księgowy?

Na wieść o tym, że w danej firmie bądź instytucji ma zostać przeprowadzony audyt księgowy, bardzo często na osoby nimi zarządzające pada blady strach. Czynność ta powszechnie kojarzona jest jako wyjątkowo niepożądana, choć w rzeczywistości konsekwencji jej przeprowadzania powinni obawiać się jedynie ci, którzy doprowadzili do mniej lub bardziej poważnych problemów finansowych związanych z określoną działalnością. Wszyscy pozostali mogą natomiast w ramach chęci poszerzenia własnej wiedzy na temat tego, czym jest i na czym polega audyt księgowy, zapoznać się z naszym artykułem, który poświęciliśmy na rozpatrzenie podstawowych zagadnień związanych z audytem finansowym.

Gdzie i kiedy może zostać przeprowadzony audyt finansowy?

Ustawa o rachunkowości reguluje wszelkie kwestie związane z interesującym nas audytem księgowym. Jeśli zaś chodzi o jednostki gospodarcze poddawane mu, wśród tych najczęściej spotykanych wymienić należy przede wszystkim: banki, spółki akcyjne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę audytowi księgowemu mogą zostać poddane wszystkie te jednostki, które w roku obrotowym dotyczącym ostatniego sprawozdania spełniły co najmniej dwa z trzech warunków uprawniających do przeanalizowania ich finansów. Pierwszym z nich jest średnioroczne zatrudnienie na poziomie 50 lub więcej osób w przeliczeniu na pełne etaty. Za drugi warunek uznaje się osiągnięcie sumy aktywów wynoszących co najmniej 2,5 mln euro wraz z końcem roku obrotowego. Trzecim (ostatnim) jest zaś uzyskanie przychodów na poziomie 5 mln euro netto (i wzwyż), wynikającego ze sprzedaży poszczególnych towarów oraz przeprowadzonych operacji finansowych.

Główne cele przeprowadzania audytu księgowego w jednostkach gospodarczych

Audyt księgowy jest przeprowadzaną (zazwyczaj cyklicznie) analizą działalności różnego rodzaju instytucji oraz przedsiębiorstw, która ma służyć przede wszystkim rozpoznaniu ich sytuacji finansowej oraz wykryciu ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli okazuje się, że pozostawia ona wiele do życzenia, mogą zostać wprowadzone zmiany, które być może w przyszłości wpłyną pozytywnie na poziom efektywności funkcjonowania poddawanych audytowi podmiotów. Dzięki niemu możliwe jest również porównanie oświadczeń finansowych składanych przez ich zarządców ze stanem faktycznym. Jeśli różnią się one w znacznym stopniu, a błędy zawarte w sprawozdaniach nie są przypadkowe, lecz stanowią wynik umyślnego działania, wówczas konieczne jest wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich popełnienie – nierzadko bardzo poważnych, regulowanych przez prawo. Czynności przeprowadzane w ramach audytu księgowego często trwają dłużej niż jeden dzień, a dotyczą one m.in. środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, funduszy specjalnych i kapitału zasadniczego, a także windykacji należności. Szczególnie w największych instytucjach oraz firmach na wykonanie audytu potrzeba poświęcić więcej czasu, co stanowi wynik tego, że praktycznie każdego dnia dokonywanych jest w nim znacznie więcej czynności związanych z finansami niż w mniejszych jednostkach gospodarczych.

Biegły rewident księgowy – osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie audytu

Do przeprowadzenia audytu księgowego w określonej firmie lub instytucji oddelegowywani są specjalnie wykwalifikowani biegli rewidenci księgowi. Każdy z nich objęty jest ochroną prawną, a z racji tego, że wykonują zawód zaliczany do tych z grupy zaufania publicznego, wymaga się od nich bezstronnego, uczciwego i profesjonalnego działania. W obecnych czasach skorzystanie z usług takich specjalistów oferują swoim klientom biura rachunkowe. Decydując się na skorzystanie z nich, można szybko przekonać się, czy w danej jednostce pod względem finansowym wszystko przebiega w prawidłowy sposób. Wspomniane biura oferują wsparcie pod wieloma względami, np. grupowania operacji na kontach, pełnienia kontroli nad księgami oraz procedurami rachunkowymi, dokonywania rzetelnej oceny aktywów i pasywów.

W jaki sposób wykonuje swoje zadania osoba oddelegowana do wykonania audytu?

Biegły rewident księgowy, odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu finansowego w danym miejscu, wykorzystuje różnego typu testy oraz procedury. Do jego podstawowych czynności zaliczyć można m.in. analizę zawieranych przez poszczególne jednostki umów, określenie kwot dokumentów źródłowych, a także potwierdzanie sald środków pieniężnych oraz pożyczek bankowych. Ważne jest przy tym obserwowanie inwentaryzacji zapasów oraz utrzymywanie kontaktu z prawnikami spółek i prowadzenie rozmów z pracownikami zatrudnionymi w audytowanej instytucji bądź przedsiębiorstwie. Tylko w taki bowiem sposób można uzyskać prawdziwie obiektywny ich obraz, na podstawie którego będzie mogło zostać sporządzone wiarygodne sprawozdanie finansowe określonej jednostki gospodarczej, stanowiące nadrzędny cel przeprowadzania audytów księgowych.