Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Najważniejsze zmiany w podatkach od 2020 roku

Nadejście Nowego Roku bardzo często niesie za sobą różnego rodzaju zmiany. Najlepszym tego przykładem jest prawo podatkowe, które ulega korektom szczególnie często. Część z nich przyjmowana jest przez społeczeństwo z aprobatą, pozostałe zaś niekoniecznie, ale bez wątpienia dobrze jest wiedzieć, jakie najważniejsze zmiany w podatkach od 2020 r. już nastąpiły lub lada moment zostaną wcielone w życie.

Opłacanie PIT, CIT oraz VAT z wykorzystaniem mikrorachunków

Nie da się ukryć, że grupę szczególnie istotnych podatków stanowią PIT, CIT oraz VAT. Warto więc pamiętać o tym, że od 1 stycznia b.r. należy wpłacać je do właściwego dla nas Urzędu Skarbowego na tzw. mikrorachunek podatkowy. W celu sprawdzenia jego numeru wystarczy jedynie odwiedzić stronę internetową www.podatki.gov.pl, a następnie skorzystać z dostępnego na niej generatora. Ważny jest przy tym fakt, iż otrzymanie w ten sposób informacji nt. numeru mikrorachunku możliwe jest w dowolnym momencie. Inny sposób na otrzymanie interesującej nas informacji stanowi natomiast udanie się do Urzędu Skarbowego.

Jeśli natomiast chodzi o samo korzystanie z mikrorachunku, nie wiąże się ono z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wprowadzenie obowiązku korzystania z nich w celu opłacenia wspomnianych wcześniej podatków ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka przelewania pieniędzy na konto o niewłaściwym numerze. Poza tym takie rozwiązanie pozwala znacznie szybciej uzyskać podatnikom potrzebne w pewnych sytuacjach zaświadczenia, m.in. o braku jakichkolwiek należności finansowych względem państwa.
Korzystając z mikrorachunku, można również wpłacać odsetki z tytułu wystąpienia zaległości w opłacaniu podatków PIT, CIT, VAT oraz ewentualnych kosztów upomnienia. Wszystkie pozostałe podatki odprowadzane są zaś tak, jak dotychczas, czyli poprzez zlecenie przelewu na rachunek podatkowy danego Urzędu Skarbowego.

Ulga za złe długi dla podatników PIT i CIT

Nadejście 2020 r. niesie za sobą dobrą wiadomość dla wszystkich płatników PIT oraz CIT, ponieważ wiąże się z możliwością korzystania przez nich z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej obejmowała ona jedynie osoby opłacające VAT). Dzięki temu wierzyciele zyskują szansę zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez odjęcie wartości wierzytelności (zalicza się ją do przychodów należnych) w momencie, gdy nie zostanie ona uregulowana maksymalnie do 90 dni po upłynięciu terminu jej płatności (określa się go w umowie bądź na fakturze lub rachunku). Wprowadzenie tej zmiany przez Ministerstwo Finansów ma na celu wspomożenie likwidacji zatorów płatniczych firm, ułatwiając im jednocześnie dalsze prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Łatwiejsze zarządzanie spadkiem dla właścicieli firm po wystąpieniu śmierci ich współmałżonków

Wszystkich płatników PIT, którzy do momentu śmierci swoich współmałżonków, mających jakikolwiek udział w ich wspólnym interesie, ucieszy na pewno fakt, iż od 2020 r. uznawani są oni za właścicieli całego przedsiębiorstwa po wystąpienie zgonu męża bądź żony – w tym właśnie jego/jej udziałów. Oznacza to bowiem, że tymczasowi przedstawiciele w zarządzaniu udziałami zmarłego współmałżonka zostali pozbawieni prawa do udziału w zysku wynikającego z odsprzedania udziałów zmarłej osoby. Z drugiej jednak strony, żyjący współmałżonek od teraz zmuszony jest samodzielnie odprowadzać wszystkie niezbędne podatki.

Finalizacja transakcji powyżej 15 tys. zł tylko na rachunki z białej listy

Zmiany podatkowe, które nastąpiły wraz z 1 stycznia 2020 r., obejmują także podatników, którzy opłacają faktury o wartości przekraczającej 15 tys. złotych – muszą uiszczać stosowane opłaty na rachunki rozliczeniowe oraz rachunki w SKOK z tzw. białej listy (znaleźć można ją w wykazie podatników VAT). Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten obejmuje wyłącznie czynnych podatników VAT, a zatem nie dotyczy płatności powstałych w wyniku wystawienia faktur przez podatników zwolnionych z konieczności płacenia VAT, do czego dochodzi niekiedy z powodu limitu sprzedaży wynoszącego 40 tys. euro. Nowe prawo nie obejmuje także osób przeprowadzających wyłącznie czynności zwolnione z obowiązku opłacania VAT.

Dokonanie zapłaty na rachunek spoza wspomnianej białej listy niesie za sobą konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów ponoszonych w wyniku uzyskiwania przychodów (lub ewentualne zmniejszenie ich wysokości) w PIT i CIT, a także odpowiedzialność solidarną w VAT. Istnieje jednak możliwość uniknięcia poniesienia wspomnianych konsekwencji poprzez poinformowanie odpowiedniego dla podatnika Urzędu Skarbowego o numerze rachunku znajdującego się poza białą listą w ciągu trzech dni od zlecenia dokonania przelewu.

Zmiana regulacji dotyczących MPP oraz kas rejestrujących

Inna, ważna zmiana z zakresu prawa podatkowego, obowiązująca od początku 2020 r., polega na braku możliwości zaliczenia wydatku do sumy kosztów związanych z otrzymaniem przychodów (lub zmniejszenia ich wysokości) przy dokonywaniu transakcji 15 tys. złotych wzwyż również w momencie, gdy płatność zostanie dokonana inaczej niż w zgodzie z mechanizmem podzielonej płatności (MPP) nawet jeśli faktura zostanie poprawnie oznaczona, a więc na jej początku znajdą się słowa „mechanizm podzielonej płatności”.

  • Od początku stycznia wystawienie dla nabywcy (będącego podatnikiem VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej z wykorzystaniem kasy rejestrującej jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikacyjny. Jego obecność jest konieczna, ponieważ to na jego podstawie identyfikowany jest nabywca faktury (na potrzeby podatku lub podatku od wartości nadanej).
  • Konieczność korzystania z kas rejestrujących online dotyczy pierwszych grup podatników, których działalność polega na: wykonywaniu usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym naprawy i naprawy ogumienia oraz zmiany kół);
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu w celu napędzania za ich pomocą napędów silników spalinowych.

Inne istotne zmiany w prawie podatkowym wprowadzone od 1 stycznia b.r.

  • konieczność przygotowywania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej dotycząca organizacji, które nie znajdują się w rejestrze przedsiębiorców KRS, lecz pozostających podatnikami CIT;
  • wprowadzenie nowych zasad związanych z występowaniem z wnioskami o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i jej prowadzenia;
  • zwiększenie zakresu przedmiotowego danych uzyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co ma zaowocować udoskonaleniem usługi Twój e-PIT.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-zmiany-w-podatkach-od-1-stycznia-2020-r

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości