Kancelaria D2D Group - RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO od dnia 25. maja 2018r.


uprzejmie informujemy, że Marka D2D Group należy do Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek z siedzibą przy ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź. Kancelaria Katarzyna Kaczmarek przetwarza informacje w związku z rejestracją na stronie internetowej www.kancelariad2dgroup.pl (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&%20from=EN

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Katarzyna Kaczmarek z siedzibą przy ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź, NIP: 7282820998, REGON: 367888892. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: kancelaria@kkaczmarek-radcaprawny.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: kancelaria@kkaczmarek-radcaprawny.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią i/lub do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Kancelarię oraz wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, polegają na oferowaniu klientom usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Takie usługi dostarczają również klientom Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek informacji na temat sposobów wychodzenia z zadłużenia oraz pozwalają w ten sposób poszerzać wiedzę dotycząca rynku finansowego. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowych usług oddłużania w formie prawnej w ramach oferowanych usług przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek, jak również w celach statystycznych. Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.kancelariad2dgroup.pl w zakładce RODO.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane ze źródeł rejestracji w tym z Internetu dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej. Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.kancelariad2dgroup.pl w zakładce RODO
 7. Kancelaria nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
  1. działalności oddłużeniowej,
  2. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
  3. działalności prawnej w zakresie finansów,
  4. działalności upadłości konsumentów i firm.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów kancelarii i/lub do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.kancelariad2dgroup.pl w zakładce RODO
 12. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: kancelaria@kkaczmarek-radcaprawny.pl
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź
 13. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze względu na rejestrację na stronie internetowej www.kancelariad2dgroup.pl
 14. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem dobrania najlepszych usług do Pani/Pana sytuacji finansowej.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Ważne! Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na następującą klauzulę zgody:


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Kaczmarek z siedzibą ul. Umińskiego 2/64, 93-259 Łódź w celach informacyjnych, marketingowych oraz realizacji ewentualnej umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się realizacją ewentualnej umowy. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub do czasu zrealizowania ewentualnej umowy. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kancelaria@kkaczmarek-radcaprawny.pl.