Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Upadłość konsumencka a małżeństwo

Zgodnie z prawem polskim istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków lub przez każdego z osobna. Rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z dniem ogłoszenia upadłości przez jednego z nich. Należy zaznaczyć, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej po ogłoszeniu upadłości nie może nastąpić z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Jak powstaje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa powstaje na mocy prawa w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub w razie ubezwłasnowolnienia. Jest to zgodne z treścią art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli motyw ubezwłasnowolnienia zostanie uchylony lub też postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, zakończone lub uchylone, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Ogłoszenie upadłości małżonków lub jednego z nich wiąże się z obustronnymi konsekwencjami, dlatego też podjęcie samej decyzji powinno być przemyślane i rozsądnie zaplanowane. Sąd, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, sprawia bowiem, że majątek wspólny małżonków staje się masą upadłości. Ta z kolei przeznaczana jest na zaspokojenie wierzycieli pod ścisłym nadzorem syndyka. Z datą ogłoszenia upadłości żaden z małżonków nie może rozporządzać zgromadzonym przez nich dorobkiem. Ponadto, z dniem wydania decyzji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, w wyniku czego dokonanie jakiejkolwiek próby podziału majątku jest zabronione.

Czy wniosek o złożenie upadłości wymaga zgody współmałżonka?

Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w prawie polskim wniosek rozpoczynający postępowanie o upadłość może zostać złożony zarówno przez obu małżonków, jak i przez jednego z nich. Należy również zaznaczyć, że skuteczność wszczęcia postępowania nie jest zależna od wyrażenia zgody (lub jej braku) przez współmałżonka. Wydział gospodarczy do spraw upadłości, działający w strukturze sądu rejonowego, odpowiedzialny jest za wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Próba ochrony wspólnego majątku małżonków przez jednego z nich

Współmałżonek może podjąć próbę ochrony swoich praw majątkowych. Ma on bowiem prawo zgłosić sędziemu-komisarzowi wierzytelność w majątku wspólnym z tytułu własnego udziału. Według art. 43 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego udziały współmałżonków są równe, dlatego też roszczenie współmałżonka upadłego winno odpowiadać połowie wartości majątku dorobkowego. Ponadto, na mocy prawa z masy upadłości wyłączone są przedmioty służące pracy zawodowej i wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej, także wtedy gdy należą one do majątkowej wspólnoty małżeńskiej.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości