Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa wyjścia ze spirali długów i jednocześnie bardzo odważna decyzja. Procedura prawna niestety jest wieloetapowa i niełatwa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym zespołem prawnym.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne usługi z zakresu upadłości konsumenckiej.
Mogą być Państwo pewni, że do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, rzeczowo i indywidualnie.

Obsługa prawna upadłości konsumenckiej obejmuje:

Oferta D2D Group

Pełną opiekę od momentu podjęcia decyzji o ogłoszeniu odpadłości konsumenckiej aż do wydania orzeczenia przez Sąd,

Oferta D2D Group

Doradztwo na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz ustalenie strategii postępowania,

Oferta D2D Group

Sprawne przygotowanie potrzebnej dokumentacji,

Oferta D2D Group

Sporządzenie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oferta D2D Group

Reprezentację przed sądem upadłościowym

Oferta D2D Group

Kontakt z syndykiem

UMÓW KONSULTACJĘ
Oferta D2D Group

Upadłość konsumencka pozwala na zwolnienie konsumenta z jego długów, skutkując anulacją zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Oferta D2D Group

Wyjątkowo dopuszcza się oddłużenie konsumenta bez planu spłaty.

Oferta D2D Group

Ostatecznym wynikiem tego rodzaju postępowania jest zupełne umorzenie zobowiązań konsumenta - następuje ono pod warunkiem, że konsument przed ogłoszeniem upadłości i w toku postępowania działa uczciwie oraz w zgodzie z prawem.

Oferta D2D Group

Utrudnionym może być umorzenie długów wobec tego konsumenta, który doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmując czynności na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał swój majątek lub nie wykonywał innych obowiązków, które wynikają z obowiązującej ustawy.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane tylko w sytuacji, w której konsument rzeczywiście nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swych wierzycieli.

Wówczas, w toku tego postępowania, następuje likwidacja (sprzedaż) całego należącego do konsumenta majątku lub jego części. Wyznaczony sądownie syndyk przeprowadza likwidację majątku, przygotowuje spis całego majątku należącego do konsumenta.

Syndyk weryfikuje roszczenia przysługujące wierzycielom, którzy wcześniej zgłosili swoją wierzytelność do sędziego-komisarza.

Syndyk doprowadza do spieniężenia majątku konsumenta.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

1.

LIKWIDACJA
(SPRZEDAŻ)

całości lub części
majątku

4.

ZASPOKOJENIE
ROSZCZEŃ

wierzycieli

Postępowanie upadłościowe

2.

WERYFIKACJA
ROSZCZEŃ

zgłaszanych przez
wierzycieli

3.

SPIENIĘŻENIE
MAJĄTKU

konsumenta

Upadłość konsumencka i jej skutki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, należy wówczas pamiętać o najistotniejszych jej konsekwencjach, które pragniemy Państwu przybliżyć, aby każdy mógł być ich świadom.

Paragraf

Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta zwany jest masą upadłości, co oznacza, że zarządza nią od tej pory syndyk wyznaczony przez sąd, a konsument nie ma już prawa dalej decydować swobodnie o swoim majątku.

Paragraf

Ogłoszenie upadłości skutkuje tym, że syndyk sporządza inwentaryzację masy upadłości, dokonuje sprzedaży majątku upadłego – z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby – do sprzedaży włączone zostają wszelkie wartościowe, należące do konsumenta przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, czyli to, co nie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Paragraf

Upadłość oznacza również, że wymagalne (bezzwłocznie płatne) stają się wszelkie (pieniężne i niepieniężne) zobowiązania konsumenta. Wiążę się również z tym, że Konsument będzie mógł przystępować do zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego (np. zakupy żywności, środków czystości), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka.

Paragraf

Wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wywierać wpływ na decyzję sądu – zwolnienie się z pracy, które będzie bezpodstawne, może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i przekreślenia szansy na oddłużenie. Upadłość wstrzymuje postępowania sądowe oraz egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Paragraf

Konsument zobowiązany jest do wydania syndykowi całości majątku oraz dotyczącej go dokumentacji, rozliczeń i prowadzonej korespondencji.

Paragraf

Trzeba pamiętać, że na masę upadłości składa się również wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu.

ZNAJDZIESZ NAS

W swoim mieście

Upadłość konsumencka w Gdańsku

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, co świadczy o tym, że o ogłoszenie jej ubiegają się kolejni jego mieszkańcy. Dla większości z nich jest to ostatnia deska ratunku w sytuacji, gdy okazuje się, że z różnych przyczyn – nierzadko niezależnych od siebie – nie są w stanie spłacić należności finansowych względem wierzycieli. Decydując się wcześniej pożyczyć od nich określoną sumę pieniędzy i jednocześnie zobowiązując się do spłacenia jej w ustalonym terminie, poszczególne osoby nie przypuszczały, że ich sytuacja życiowa ulegnie nagłej zmianie. Gdy jednak do tego dojdzie, zaczynają ubiegać się o prawne umorzenie długów w Gdańsku, z czym jednak nie zawsze (a w zasadzie tylko czasami) są w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Upadłość konsumencka w Gdańsku
D2D Group

Coraz więcej osób w Gdańsku decyduje się na prawne umorzenie długów

Współpracując z nami, każda osoba zyskuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów (m.in. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej), a także zweryfikowaniu wszystkich pozostałych, by mogła zyskać pewność, że warto w jej przypadku starać się o prawne umorzenie długów w Gdańsku. Następnie naszym zadaniem jest wspomagać naszych klientów w uzyskaniu dowodów na to, że stali się oni niewypłacalni nie ze swojej winy, lecz z innych przyczyn. Jest to bowiem jedyna droga ku temu, aby wierzyciele mogli odzyskać swoje pieniądze w wyniku sprzedaży przez syndyka części bądź całości majątku dłużnika, natomiast on sam stanął przed szansą uniknięcia poważniejszych problemów wynikających z niemożności spłacania swoich zobowiązań.

D2D Group

Postępowanie upadłościowe w Gdańsku

Postępowanie upadłościowe w Gdańsku, podobnie jak i innych częściach kraju, niekiedy trwa wyjątkowo długo, co jeszcze bardziej niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie znacznej części dłużników. Korzystając z naszej pomocy – D2D Group – zyskują jednak pewność, że u ich boku znajdować się będą zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu każdej kolejnej rozprawy specjaliści starający się wesprzeć ich w walce o uzyskanie możliwości uregulowania długów na jak najbardziej dogodnych dla nich warunkach. Utrata znacznej części lub nawet całego, zgromadzonego latami majątku jest dla wszystkich niewypłacalnych osób bardzo bolesna, lecz z drugiej strony ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku niejednokrotnie pozwoliło dużej grupie jego mieszkańców rozpocząć nowy etap życia.

Skontaktuj się
z nami!

W sytuacji problemów finansowych nie zwlekaj z podjęciem działań - umów bezpłatną konsultację ze specjalistami.

Jestem zainteresowany konsultacją dotyczącą

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Imię i nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Termin konsultacji

Temat konsultacji

Wiadomość została wysłana