Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWNE UMORZENIE DŁUGÓW

Upadłość konsumencka pozwala na zwolnienie konsumenta z jego długów, skutkując anulacją zobowiązań wynikłych przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Wyjątkowo dopuszcza się oddłużenie konsumenta bez planu spłaty. Ostatecznym wynikiem tego rodzaju postępowania jest zupełne umorzenie zobowiązań konsumenta. Następuje ono pod warunkiem, że konsument przed ogłoszeniem upadłości i w toku postępowania działa uczciwie oraz w zgodzie z prawem. W związku z tym niemożliwe jest ogłoszenie upadłości ani umorzenie długów wobec tego konsumenta, który doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmując czynności na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał swój majątek lub nie wykonywał innych obowiązków, które wynikają z obowiązującej ustawy.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane tylko w sytuacji, w której konsument rzeczywiście nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swych wierzycieli. Wówczas, w toku tego postępowania, następuje likwidacja (sprzedaż) całego należącego do konsumenta majątku lub tylko jego części. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Ci wcześniej muszą jednak zgłosić swoją wierzytelność do sędziego-komisarza. Wyznaczony sądownie syndyk przeprowadza likwidację majątku, przygotowuje spis całego majątku należącego do konsumenta, weryfikuje roszczenia zgłaszane przez wierzycieli, doprowadza do spieniężenia majątku, a uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Upadłość konsumencka i jej skutki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, należy wówczas pamiętać o najistotniejszych jej konsekwencjach, które pragniemy Państwu przybliżyć, aby każdy mógł być ich świadom. Otóż z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta zwany jest masą upadłości, co oznacza, że zarządza nią od tej pory syndyk wyznaczony przez sąd, a konsument nie ma już prawa dalej decydować swobodnie o swoim majątku. Zobowiązany jest do wydania syndykowi całości oraz dotyczącej go dokumentacji, rozliczeń i prowadzonej korespondencji. Trzeba pamiętać, że na masę konsumencką składa się również wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu. Ogłoszenie upadłości skutkuje tym, że syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłościowej, dokonuje sprzedaży upadłego majątku – z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby – do sprzedaży włączone zostają wszelkie wartościowe, należące do konsumenta przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, czyli to, co nie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Upadłość oznacza również, że wymagalne (bezzwłocznie płatne) stają się wszelkie (pieniężne i niepieniężne) zobowiązania konsumenta. Wiążę się również z tym, że konsument będzie mógł przystępować do zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego (np. zakupy żywności, środków czystości), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka. Wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wywierać wpływ na decyzję sądu – zwolnienie się z pracy, które będzie bezpodstawne, może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i przekreślenia szansy na oddłużenie. Upadłość wstrzymuje postępowania sądowe oraz egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne usługi między innymi z zakresu upadłości konsumenckiej. Mogą być Państwo pewni, że do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, rzeczowo i indywidualnie.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości