Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Uprawnienia komornika a prawa dłużnika

Brak stałej pracy wiąże się przede wszystkim z niestabilną sytuacją finansową. Po pewnym czasie wśród nieopłaconych rachunków pojawia się pismo od komornika informujące o wszczęciu egzekucji bądź wiadomość o zajęciu rachunku bankowego. Często w głowie rodzi się milion pytań. Jak spłacić rachunki? Za co kupić jedzenie dla domowników? Co tak naprawdę czeka mnie dalej? Jak wygląda zajęcie majątku przez komornika sądowego? W poniższym artykule postaramy się nakreślić podstawowe prawa i obowiązki komornika oraz dłużnika, a także, kiedy i w jaki sposób dłużnik może złożyć skargę na czynności komornicze.

Prawa i obowiązki komornika

Z pewnością każdy wie, na czym polega praca komornika. Krótko mówiąc, zajmuje się on egzekucją długów. Rzadko kiedy możemy pochwalić się znajomością jego praw i obowiązków. Podstawowym zadaniem polskich komorników jest spełnianie prawomocnych orzeczeń sądowych na wniosek wierzyciela. W przypadku, gdy dłużnik nie wykona wyznaczonego przez sąd obowiązku, wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji bezpośrednio do komornika. Zgodnie z zakresem obowiązków wyznaczonym przez Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o komornikach sądowych komornik jest zobowiązany przede wszystkim postępować zgodnie z m.in. przepisami prawa polskiego, orzeczeniami sądu czy zasadami etyki zawodowej. W celach zachowania transparentności finansowej komornicy muszą raz do roku przedstawiać oświadczenie o stanie majątkowym. Podczas postępowania egzekucyjnego urzędnik jest zobowiązany używać identyfikatora przedstawiającego jego dane oraz do zachowania tajemnicy. W ciągu 14 dni musi przekazać wierzycielowi należność odzyskaną z rachunku bankowego. W przypadku opóźnienia wymaga się od niego spłaty odsetek ustawowych. Co ciekawe komornik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC od ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności służbowych. Należy również pamiętać, że urzędnik może zająć nie tylko drobne przedmioty, ale także dokonywać egzekucji z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Osoby będące na emeryturze, rencie czy innym typie dochodów, także mogą zostać pozbawione życiowych źródeł.

Prawa i obowiązki dłużnika

Podstawowym prawem dłużnika jest dostęp do pełnych informacji na temat jego zadłużenia. Wierzyciel zobowiązany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji, ile wynosi zadłużenie wobec jego osoby, a także odsetki i terminy płatności rat. Bardzo ważne jest również prawo do prywatności. Wierzyciel ani windykator nie mają prawa nachodzić dłużnika w zaciszu domowym, w miejscu pracy czy próbować kontaktować się z jego najbliższymi. Jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, zostaną uznane za czyny karalne. W rzeczywistości nikt nie może rozpowszechniać informacji na temat dłużnika oraz jego finansów. W przypadku gdy dłużnik wpadnie w spiralę zadłużeń finansowych, może on sam wybrać, który dług spłaci jako pierwszy. Wyłącznie sam dłużnik może decydować, w jaki sposób ureguluje zaległości finansowe względem wierzyciela. W przypadku, gdy zdaniem dłużnika komornik nie postępuje zgodnie z prawem, ma on możliwość złożenia skargi na działania urzędnika, nawet jeśli sąd wydał decyzję o egzekucji długu. Dłużnik ma również prawo do przestrzegania terminów spłat. Wierzyciel nie powinien wymagać od dłużnika wcześniejszej spłaty, jeśli zostało zawarte między nimi porozumienie. W porównaniu do obowiązków komornika dłużnik ma ich zdecydowanie mniej. Przede wszystkim jest on zobowiązany do spłaty powstałego długu względem wierzyciela oraz ma obowiązek współpracować z urzędnikiem, czyli pojawiać się na spotkaniach, odbierać wezwania oraz pisma, a także udzielać wyjaśnień. Dłużnik powinien również informować komornika o każdej zmianie miejsca pobytu przez okres miesiąca.

Kiedy i jak złożyć skargę na czynności komornika?

Mogłoby się wydawać, że złożenie skargi na czynności komornika jest niemożliwe. Otóż jest to mylne myślenie! Istnieje możliwość złożenia skargi na funkcjonariusza, która jest swoistym środkiem obrony dłużnika bądź wierzyciela, jeśli komornik nieprawidłowo wykonuje swoje czynności. Każdorazowa skarga umożliwia poddanie kontroli oraz ocenie sądu jego czynności. Skarga może zostać wniesiona do sądu rejonowego, przy którym pracuje komornik. Tak naprawdę skargę można wnieść od każdego działania funkcjonariusza, które budzi wątpliwości. Pismo powinno zawierać wskazanie stron postępowania oraz ich adresy, określenie zaskarżonej czynności lub zaniechania dokonania czynności. Oprócz tego dokumenty powinny zawierać również wniosek o zmianę, uchylenie bądź dokonanie danej czynności z precyzyjnym wyjaśnieniem, sygnaturę aktu komornika oraz odręczny podpis osoby oskarżającej. Skargę na czynności komornika należy wnieść w terminie 7 dni od dnia:

  • wykonania danej czynności przez funkcjonariusza, 
  • zawiadomienia osoby o dokonaniu konkretnej czynności przez komornika,
  • kiedy czynność powinna zostać wykonana przez urzędnika państwowego,
  • w momencie, gdy osoba dowiedziała się o dokonaniu czynności przez komornika sądowego.