Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Warunki pomocy w tarczach antykryzysowych. O czym warto wiedzieć?

W Polsce, podobnie jak większości innych krajów walczących z rozprzestrzeniającym się na ich terenie koronawirusem SARS-Cov-2 (mogącym wywołać chorobę COVID-19), doszło m.in. do tymczasowego zamknięcia galerii handlowych, lokali gastronomicznych, salonów pielęgnacyjnych oraz wielu innych punktów usługowych (i nie tylko), co postawiło ich właścicieli oraz pracowników w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby jednak poszczególne firmy mogły uniknąć widma upadku, a osoby zatrudnione w nich nie zostały z dnia na dzień pozbawione pracy, stworzona została tzw. tarcza antykryzysowa.

Ostatnia nowelizacja (3.0) tarczy antykryzysowej, przyjęta 30 kwietnia br. większością głosów przez sejm (obecnie zaś opracowywana w senacie), niesie za sobą istotne modyfikacje wybranych ustaw (wcześniej przegłosowanych) dotyczących zakresu działań mających na celu zapewnienie efektywnej ochrony państwa i obywateli kraju przed kryzysem wynikającym z powodu powstania epidemii koronawirusa. Najbardziej interesujące wydają się jednak regulacje dotyczące zabezpieczenia zatrudnienia w zamkniętych na czas kryzysu firmach pracowników, a także pozwalających ich właścicielom zachować płynność finansową. I to właśnie nad nimi warto się w tym miejscu pochylić.

Stojący na czele polskiego rządu premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że na mocy tarczy antykryzysowej polska gospodarka zostanie wsparta kwotą przekraczającą 300 mld złotych. Około połowa tej sumy ma natomiast być przeznaczona na dofinansowanie polskich firm – zarówno tych małych, średnich, jak i dużych. Zapewnienie rodzimym przedsiębiorstwom pomocy przez państwo może jednak przybrać różne formy. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim pięć następujących:

1. Zwolnienie z konieczności opłacenia składek na ZUS za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Pierwsza z opisywanych form pomocy gwarantowanych przez tarczę antykryzysową 3.0 dotyczy działalności firm, które opłacały ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Emerytur Pomostowych mniej niż 50. ze swoich pracowników. Skierowana jest także w stronę osób prowadzących własną działalność oraz spółdzielni – zarówno socjalnych, jak i duchownych. Dzięki tego rodzaju wsparciu przedsiębiorcy oraz ich pracownicy nie tracą ubezpieczeń społecznych w czasie, w których nie są zobowiązani do opłacania składek. Warto przy tym podkreślić również fakt, iż przedsiębiorcy uiszczający stosowne opłaty na ubezpieczenie własne i swoich współpracowników zachowują prawo do świadczeń w przypadku choroby bądź macierzyństwa pod warunkiem, że posiadali oni dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w dniu 1 lutego br. Zwolnienie z opłacania składek nie dotyczy natomiast firm pozostających w słabszej kondycji finansowej w ostatnim miesiącu poprzedniego (2019) roku, przejawiających problemy z regulowaniem w określonych terminach należności (m.in. składek do ZUS-u).

2. Świadczenie postojowe dla osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych

Teoretycznie tzw. postojowe, które otrzymać mogą osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych (czyli umowy zlecenia, o dzieło i agencyjnych) wynosi 2080 zł, a zatem 80% obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pamiętać należy jednocześnie o tym, że nie została ona oskładkowana i opodatkowana. Otrzymać mogą ją natomiast wyłącznie te osoby, których dochód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w czasie trwania którego złożono wniosek o przyznanie świadczenia postojowego, nie przekroczył kwoty 1299,99 zł. Jeśli warunek ten zostanie spełniony, wówczas pracownik powinien otrzymać dokładnie taką samą sumę pieniędzy, jaką udało mu się uzyskać w ramach umów cywilnoprawnych właśnie w ostatnim miesiącu przed tym, w którym zdecydował się samodzielnie lub za pośrednictwem firm współpracującym z nim wystąpić o przyznanie mu “postojowego”. Dochód ten nie może być jednak wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za rok 2020, określonego na podstawie stosownych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących własną działalność

Osobom prowadzącym własną działalność, podobnie jak tym, zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych, przysługuje, zagwarantowane przez tarczę antykryzysową 3.0 prawo do ubiegania się o otrzymanie świadczenia postojowego, także w tym przypadku wynoszącego (zasadniczo) 2080 zł i – również – nieopodatkowanego i nieoskładkowanego. Dotyczy to jednak wyłącznie tych osób, którym prowadzenie własnej działalności zapewniło w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mniejszy o przynajmniej 15% względem poprzedniego miesiąca przychód (jeśli więc przykładowo wniosek o postojowe złożony został w maju, to osobę składającą go interesuje wysokość dochodu wygenerowanego przez jej firmę w kwietniu). Wziąć należy przy tym pod uwagę także moment rozpoczęcia działalności, który powinien wystąpić nie później niż przed nastaniem lutego 2020 r. Nie jest przy tym konieczne zawieszenie działalności, choć postojowe przysługuje również tym, którzy zdecydowali się to uczynić po 31 stycznia br. Jeśli natomiast chodzi o osoby wykorzystujące do rozliczeń karty podatkowe i korzystające ze zwolnień z podatku VAT przy prowadzeniu własnej działalności, powinny otrzymać świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł.

4. Brak konieczności opłacania odsetek za zwłokę dla należności za okres od początku 2020 r.

Płatnik odsetek, który zdoła udowodnić, że w wyniku rozprzestrzeniającego się koronawirusa nie jest w stanie pozwolić sobie na ich opłacanie, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jednak wcześniej wszelkie składki zostały przez niego opłacone po upływie przewidywanego ustawowo terminu. Bardzo istotne jest przy tym, że tarcza antykryzysowa 3.0 pozwala skorzystać z tej możliwości niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa.

5. Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź umowy o odroczeniu płatności

Tworząc tarczę antykryzysową 3.0, rząd pomyślał również o tych płatnikach składek, którzy zwierając wcześniej umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu ich zadłużenia na raty bądź umowę o odroczeniu terminu płatności, nie przypuszczali, że ich plany pokrzyżuje COVID-19. Za jej sprawą mogą więc przez trzy miesiące nie martwić się o konieczność wypełnienia warunków wymienionych wcześniej umów z ZUS-em, udowadniając, iż jest to spowodowane wystąpieniem koronawirusa. Nie należy jednak przy tym zapominać, że okres wspomnianych trzech miesięcy liczony jest od terminu spłaty raty lub płatności odroczonej składki, które przypadają w miesiącu: marcu, kwietniu bądź maju. Z opisywanej ulgi – co ważne – mogą również skorzystać wszyscy płatnicy składek, ponieważ pod uwagę nie jest brana wielkość przedsiębiorstwa.

Krótko scharakteryzowane powyżej formy pomocy dedykowane właścicielom oraz pracownikom polskich przedsiębiorstw, znajdujące się w tarczy antykryzysowej 3.0., są tylko jednymi z wielu. Inne ulgi, z których można skorzystać na jej mocy, szerzej opisane zostały m.in. na stronach internetowych www.gov.pl oraz www.zus.pl. Korzystając z nich, można szybko i bez wychodzenia z domu uzyskać znacznie więcej informacji na temat tego, co zawiera w sobie rządowy projekt dotyczący zmiany przepisów antykryzysowych, a także pobrać niezbędne wnioski, potrzebne do zgłoszenia się po otrzymanie pomocy ze strony określonych instytucji państwowych.