Tel. (0-22) 122 89 14
kontakt@kancelariad2dgroup.pl

Zmiany w Prawie Cywilnym – nowelizacja KPC 2019

6 sierpnia 2019 roku została opublikowana treść ustawy z 4 lipca 2019 dotycząca zmian zachodzących w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz innych ustaw objętych zmianami. Ustawa ma wejść w życie 7 listopada tego roku, jednak niektóre przepisy będą obowiązywać już od 21 sierpnia. Do głównych zmian, jakie wprowadzone są do dotychczasowych przepisów należą wymóg wyznaczania spraw dzień po dniu oraz sankcje za specjalne opóźnianianie procesu.

Najważniejsze zmiany w Prawie Cywilnym

Ustawa zmienia wiele przepisów, które mają na celu doprowadzenie do przeciwdziałania przedłużaniu się spraw sądowych, możliwości realnej obrony jeszcze w trakcie trwania postępowania sądowego oraz w sposobie doręczania pism przez komorników. Do najważniejszych zmian, które znacząco wpłyną na działanie z respektowaniem praw Kodeksu Cywilnego przedstawiliśmy w dalszej części wpisu.

  • Pozwy sądowe nie będą mogły być pozostawione na awizo. W przypadku, jeśli pozwany nie odebrał pisma, do dostarczenia dokumentu zostanie zobowiązany komornik. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy powód nie przedstawił potwierdzenia odbioru lub aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego postępowanie sądowe, może zmienić status na zawieszone.
  • Zależnie od sytuacji i charakteru procesu dążyć się będzie do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym terminie lub dzień po dniu rozprawy. Jeśli nie będzie możliwości wyznaczenia następujących po sobie dni bez przerw, powinno się to odbyć w nie przeciągających się terminach pomiędzy kolejnymi rozprawami.
  • Zmiana w systemie apelacyjnym. Dotychczas odwołanie się od decyzji sądu składane było do I instancji. Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji sprawa została przekazywana do sądu II instancji, który powtarzał te same czynności. Zmiana we wprowadzanych regulacjach pozwoli na redukcję tego procesu i apelację będzie można składać, już bezpośrednio do sądu II instancji.
  • W przypadku procesów sądowych dotyczących roszczeń z tytułu zawartych umów, będzie się on toczyć w miejscu jej zawarcia, czyli zamieszkania konsumenta. Na takiej zasadzie będą również rozstrzygane spory z bankami. Jest to ułatwienie dla obywateli oraz odciążenie sądów znajdujących się w większych miastach, w których zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw.
  • Jeśli na wyznaczonym posiedzeniu, włączając w to również publiczność, nikt się nie pojawi, sędzia nie będzie ogłaszał wyroku. Sam wyrok będzie uznany za ogłoszony w momencie zakończenia trwania posiedzenia.

Podniesienie opłat sądowych

Wraz ze zmianami zachodzącymi w Kodeksie Prawa Cywilnego pojawią się podwyżki kosztów sądowych. Maksymalna kwota stałej opłaty będzie wynosić 10 tysięcy złotych, do tej pory było to 5 tysięcy złotych. Opłata ta dotyczy głównie spraw niemajątkowych, ale zmiany pieniężne zajdą również w procesach dotyczących kwestii majątkowych. Zamiast stałej 5 procentowej opłaty pojawią się widełki ustalające odpowiednią sumę. Zmiany zachodzące w prawie cywilnym nie oznaczają tylko podwyżek. Zniesione będą opłaty za spory z ZUS oraz pracodawcami, jeśli kwota nie przekracza 50 tysięcy złotych, oraz opłaty za wydanie pierwszego tytułu wykonawczego. W określonych sytuacjach będzie można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych – w razie odpowiedniego charakteru i podstaw do składania takiego wniosku pozytywna odpowiedź będzie łatwiejsza do uzyskania.

Wprowadzone zmiany ustawowe mają na celu znaczne przyśpieszenie rozpraw, dbanie o ich nie przeciąganie i bezpodstawne odraczanie w czasie. W przypadku większości sporów zostanie wprowadzony sprawiedliwy podział możliwości procesowych, który do tej pory wahał się zwykle na korzyść jednej ze stron. Duża ilość sądów powinna zostać odciążona od pełnionych zadań, a obowiązki i prowadzone sprawy rozłożone na większą ilość organów. Łączy się to jednak ze znacznymi podwyżkami kosztów sądowych.

Zamów bezpłatną konsultację:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości